psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym

Przybycie na miejsce zdarzenia

Rozpoznanie miejsca zdarzenia:

- zabezpieczenie ratowników
- identyfikacja zagrożeń
- liczba poszkodowanych
- potrzebne dodatkowe siły i środki
- mechanizm zdarzenia
Dotarcie do poszkodowanego
Ewakuacja i udzielenie kwalifi
-kowanej pierwszej pomocy
  Wykonanie dostępu do poszkodo
-wanego i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Udzielenie kwalifi
-kowanej pierwszej pomocy i przygo
-towanie do ewakuacji
Meldunek do Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR)

Powrót