psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Obrażenia i podejrzenie obrażenia narządu ruchu

Rozpoznanie miejsca zdarzenia
Sekwencja medycznych działań ratunkowych
procedura nr 2

Ręczna stabilizacja kończyny
Ocena doznanych obrażeń
Ocena krążenia poniżej miejsca uszkodzenia
 
Stawy   Kości długie
     
Defor
- macja
z pozycją
przymu
- sową
(zwichnięcie)
  Defor
- macja
z zacho
- waniem
ruchomości
(złamanie,
skręcenie)
  Złama
- nie
otwarte
  Złama
- nie
zam
- knięte
     
Stabilizacja
w pozycji
zastanej
  Stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej
W razie braku możliwości w pozycji zastanej
           
    Opatrunek
na ranę
 
     
Unieruchomienie
Ponowna ocena krążenia poniżej miejsca uszkodzenia

Powrót