psp RATOWNIK
PROCEDURY     SPRZĘT        TESTY   

Zasady udzielania wsparcia psychicznego osobom uczestniczącym w działaniach ratowniczych

    Rozpoznaj sytuację i zaplanuj kolejność działań    
   
    Dbaj o bezpieczeńtwo własne, kolegów, pozostałych uczestników    
   
    Chroń siebie, kolegów, pozostał uczestników przed zbędnymi obciążeniami    
   
    Zachowaj spokój i bądź zdecy
-dowany w działaniu
  Poszukaj ostrożnego kontaktu dotykowego
 
    Obserwuj zachowania ludzi, bądź czujny i wrażliwy   Utrzymuj kontakt wzrokowy
 
Zasłoń poszkodo
-wanego przed gapiami
Chroń prywatność osoby poszko
-dowanej
  Przedstaw się z imienia i funkcji
 
Nie udzielaj informacji, które mogą zaszkodzić osobie poszkodo
-wanej. Unikaj zbędnych diagnoz i ocen
Nawiąż i utrzymuj kontakt z osobą poszko
-dowaną
Mów spokojnym tonem
   
  Informuj poszko
-dowanego o podejmo
-wanych działaniach
Pomóż poszkodo
- wanemu zorientować się w sytuacji
 
Nie zostawiaj poszkodo
-wanego sam
Organizuj wsparcie, wykorzy
-stując obecność innych osób
  Przed podjęciem działania powiedz co zamierzasz zrobić
 
Wykorzystuj do pomocy rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, osoby będące na miejscu zdarzenia       Udzielaj informacji w sprawach które są ważne dla poszkodo
-wanego

Powrót